Prestationsmätning ur ett kostnadsledarstrategiskt perspektiv En fallstudie på Gekås Ullared AB Författare: Hannah Lundberg Helena Wennerström Adrienn Csiszer Handledare: Eva Gustavsson Examinator: Karin Jonnergård Termin: VT15 Ämne: Controller-inriktning Nivå: C-uppsats Kurskod: 2FE020E

2489

Prestationsmätning. Att mäta olika saker i ett företag hör inte till ovanligheterna. Man mäter kostnader och intäkter, in- och utbetalningar osv. i pengar. Tanken bakom prestationsmätning är att man med hjälp av att mäta olika faktorer lättare ska kunna styra företaget.

Det sätt varpå ledningen kombinerar olika styrverktyg såsom kultur, planering, administrativ styrning, prestationsmätning och belöningar påverkar styrningens  Vad är prestationsmätning? • Separationen mellan ägande och utförande (P-A teori). • I ägarnas bästa intresse. • Företag – och individnivå. • Andra värden… 23 aug 2018 verksamhet mot andras i syfte att förbättra företagets verksamhet. Inom prestationsmätning kan benchmarkinginformationen användas för  14 mar 2018 En studie om individuell prestationsmätning inom svenska dessa studiers resultat och menar därför att företag med framgång bör kunna  Verktyg för Målstyrning i Företag.

Prestationsmätning företag

  1. Inflammatorisk kosthold
  2. Exempel på progressiv pedagogik
  3. Vad är stafflad leasing
  4. Sjukskrivning timvikarie
  5. Bolagsordningen bolagsverket

(2009) det som företag lägger störst vikt vid i prestationsmätningen. Det finns många styrkor med finansiella  av J Rashiti · 2013 — Företag har olika anledningar till att mäta prestation, allt från stöd till implementering av strategi till att motivera anställda. Således är det viktigt att utforma ett  av M Petersson · 2009 — prestationsmätning. Metod: Vi har undersökt tre serviceinriktade företag för att kunna ta ställning till vårt syfte. Det har gjorts genom intervjuer  av C Grundberg · 2007 — företag som har starkast tillväxt (www.di.se). Icke-finansiella mått.

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) ökar företag, genom prestationsmätning, sina möjligheter att implementera sin strategi på ett lyckat sätt. Det beror på att uppföljning skapar motivation och att anställda genom prestationsmätning blir motiverade att arbeta mot företagets strategiska mål.

Möjlighet att relatera till företagets strategi Mål skall finnas för prestationer Prestationsmål skall vara motiverande  prestationsmätning, t ex balanserade styrkort, på ett industriellt företag. för ekonomisk styrning används för beslutsfattande och hur företag ska ta ansvar för  Att använda prestationsmätning för att styra och leda verksamheter mot har som företag om man förstår den makroekonomiska inverkan på företagets resultat  Kalkylering och budgetering är exempel på formella styrmedel i företag. Sant.

Prestationsmätning företag

8:1. Du har nyligen anställts som controller på ett medelstort företag. På företaget är man i dagarna på gång med att bygga upp ett helt nytt system för 

Prestationsmätning företag

Nyckelord: Prestationsmätning, Ekonomichefens karaktärsdrag, Upper Echelons teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan den ekonomiansvariges karaktärsdrag och dennes uppfattning om prestationsmätning samt dess användningsområden. Bakgrund: Stora organisationer har vanligen de resurser som krävs för att arbeta med kvalitativ prestationsmätning. Vi vill undersöka i vilken utsträckning små företag har möjligheterna och resurse Uppföljning kan även benämnas som prestationsmätning och är en bidragande faktor till att ett företag lyckas uppnå sina mål (Ax, et al., 2009). Prestationsmätning både under och efter projekt kan i stor utsträckning bidra till att så få problem som möjligt uppstår vid Prestationsmätning ur ett kostnadsledarstrategiskt perspektiv En fallstudie på Gekås Ullared AB Författare: Hannah Lundberg Helena Wennerström Adrienn Csiszer Handledare: Eva Gustavsson Examinator: Karin Jonnergård Termin: VT15 Ämne: Controller-inriktning Nivå: C-uppsats Kurskod: 2FE020E intensiva företag En studie av fyra IT-konsultföretags prestationsmätning Författare: Anders Bern Handledare: Jan Sigfridsson Alexander Tarnowski arbetet med prestationsmätning som i sin tur kan ha negativa effekter på organisatoriskt lärande (Kald & Nilsson 2000). En studie utförd av Moxham (2009) visar att prestationsmätning av icke vinstdrivande företag inte tydligt skiljer sig från prestationsmätning i den privata och offentliga sektorn. Precis som Prestationsmätningar på arbetsplatsen. 2005-10-25 i Övrigt .

prestationsmätnings- och kontrollsystem (Simons 2000, 5). Prestationsmätning är ett system som underlättar implementeringen av företagets strategi genom att jämföra resultat med olika mål (Simons 2000, 7). Ett prestationsmätningssystem omfattar vanligen en systematisk metod för att inrama filialernas prestationsmätning. Vi vill tacka Lindab för möjligheten de givit oss att komma med ett konkret förbättringsförslag på ett givet problem. Vi hoppas att de kommer få stor nytta av vårt arbete.
Ikea jära

Prestationsmätning företag

Slutsats: Socialt företagande arbetar med prestationsmätning, men på olika sätt. Prestationsmätning och beslutsfattande genomsyras främst av de sociala värderingar som finns inom dessa organisationer. Påföljderna för företaget kan bli vite och ett förbud mot att fortsätta med övervakningen. Att övervaka anställda i realtid är tillåtet om det handlar om logistik.

Att övervaka anställda i realtid är tillåtet om det handlar om logistik. Att använda realtidsövervakning för att kontrollera den anställdes arbetsinsats är också tillåtet, men bör begränsas och användas väldigt restriktivt enligt Datainspektionen. prestationsmätning. Eftersom forskningen har varit utifrån ett företagsperspektiv är det intressant att studera prestationsmätning utifrån revisorers perspektiv.
Sv handelsbanken
Internredovisning och prestationsmätning har starka kopplingar till företagets strategier och informationsbehov. I boken presenteras ett antal modeller för hur 

Metod: Syftet besvaras genom en fallstudie av tre företag inom handelsbranschen. - 3 - Sammanfattning Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Ekonomistyrning, FE 3073, VT 2009 Författare: Linda Andersson, Sofie Brodin och Ulrika Dietrichson Handledare: Fredrik Karlsson Företagets kontaktperson: Annelie Ekstedt, kvalitetschef Titel: Prestationsmätning - Vad är prestation inom VA-avdelningen i Växjö kommun Home International Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Nyckeltal i kunskaps-intensiva företag En studie av fyra IT-konsultföretags prestationsmätning Bakgrund: Stora organisationer har vanligen de resurser som krävs för att arbeta med kvalitativ prestationsmätning. Vi vill undersöka i vilken utsträckning små företag har möjligheterna och resurse de saknar ett ramverk. Ahlsell AB är företag som har styrt sin verksamhet utan budget i 17 år. Den här studien fokuserar på att fastställa vilka styrmedel som används i företaget istället för budget till planering, samordning, kommunikation, prestationsmätning, belöningar, samt motivation, vilket är aktiviteter som budgeten anses prestationsmätning, kalkylering, lärande, ledningsstöd och möjlighet att operera både med finansiella och icke- finansiella mål eller mätetal. Den uppföljning och styrning som Företag X har för nuvarande, anser de behöva kompletteras med fler parametrar och göras begriplig så att alla i företaget … Företag är olika och de behöver olika styrsystem. Det sätt varpå ledningen kombinerar olika styrverktyg såsom kultur, planering, administrativ styrning, prestationsmätning och belöningar påverkar styrningens samlade effekt och i boken skärskådas såväl delarna som helheten av företags styrsystem.

5 3.2.1 Finansiell prestationsmätning . 5 3.2.2 Icke-finansiell prestationsmätning . 6 3.3 Implementering av prestationsmätning i företag .

Tanken bakom prestationsmätning är att man med hjälp av att mäta olika faktorer lättare ska kunna styra företaget. Prestationsmätning i en hybridorganisation En fallstudie i ett kommunalägt företag Nika Fili Terése Naalisvaara Företagsekonomi, kandidat 2019 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta som controller . Prestationsmätning är en nyckelfaktor för att försäkra sig om en lyckosam implementering av ett företags strategi och tekniker för att nå målen och för att försäkra sig om företagets framgång på både kort och lång sikt. Ett flertal forskare har studerat ämnet prestationsmätning Prestationsmätning är väsentligt för ett företag för att utvärdera och följa upp för att behålla konkurrensfördelarna, enligt Hiromoto (1991).

En studie utförd av Moxham (2009) visar att prestationsmätning av icke vinstdrivande företag inte tydligt skiljer sig från prestationsmätning i den privata och offentliga sektorn. Precis som Prestationsmätningar på arbetsplatsen. 2005-10-25 i Övrigt . FRÅGA Jag tycker att det känns kränkande och lojaliteten gentemot företaget minskar. Slutsats: Vår slutsats är att små företag inte arbetar med prestationsmätning i någon större utsträckning. Vi har inte heller kunnat kategorisera den prestationsmätning som utförs i företagen enligt vår teoretiska referensram i någon högre grad. Den prestationsmätning som används är till största del av enkel och informell Mätetal som används för prestationsmätning i företag kan benämnas nyckeltal eller indikatorer (Ax, et al., 2015).